Pedagogisch coach

 

 

De inzet binnen de organisatie
Wettelijke bepaling en verdeling aantal uren
Hieronder zetten wij uiteen hoeveel uren inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach benodigd zijn voor onze organisatie.

Ten behoeve van IKK:

Urenbepaling 2022 en 2023
Voor pedagogische beleidsontwikkeling moet per jaar het aantal locaties x 50 uur beschikbaar zijn. Voor de coaching van pedagogisch medewerkers moet per jaar 10 uur per fte beschikbaar zijn. Daarbij gaat het om vast personeel, flexibele krachten en uitzendkrachten. De peildatum voor het
berekenen van het minimaal aantal uren beleidsontwikkeling en coaching is 1 januari van elk kalenderjaar.

Om te berekenen hoeveel verplichte uren aan pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches moeten worden ingezet (minimaal volgens de wet), maken we gebruik van de online rekentool van de
Rijksoverheid via https://www.1ratio.nl/rpb.

Hieronder een weergave van de benodigde uren voor onze organisatie. Deze uren zijn inzetbaar over alle locaties van de organisatie.

BSO de Boks heeft op 1 januari 2023 1 locatie. Op grond van de Wet IKK is daarom op jaarbasis nodig:
Pedagogische beleidsontwikkeling en -implementatie 1 x 50 = 50 uur
Coaching pedagogisch medewerkers 1 x 10 = 10 uur

Er zijn geen grote veranderingen gepland, zoals nieuwe locaties, dus bovenstaande geldt zowel voor 2022 als voor 2023.

Urenverdeling over de locaties
Bij BSO de Boks hebben we op jaarbasis 50 uren formatie voor pedagogische beleidsontwikkeling en 10 uren formatie voor coaching van onze pedagogisch medewerkers.

In 2023 worden deze uren als volgt over de verschillende locaties verdeeld:
Locatie 1: 50 uur pedagogische beleidsontwikkeling en 10 uur coaching

Bij de afwegingen over de verdeling van de uren voor pedagogische beleidsontwikkeling over de verschillende locaties hebben we besloten:
Optie 1: de uren evenredig over de verschillende locaties te verdelen, aangezien er maar 1 locatie is

Invulling van de functie binnen de organisatie
Er is besloten vanaf 18-10-2023 om de functie van pedagogisch coach en beleidsmedewerker samen te voegen, aangezien de coach dan ook veel expertise heeft over het beleid. Zij heeft dan het beleid mee opgesteld en kent het beleid daarom uitstekend. Ook ziet zij dan wat er vanuit de werkvloer nodig is aan nieuwe beleidsstukken en protocollen. Anderzijds kan de pedagogisch coach ook extra goed toetsen of het beleid en protocollen dan goed worden uitgevoerd binnen BSO de Boks. Het zorgt voor een duidelijk beeld bij de pedagogisch medewerkers omdat ze alle vragen rondom beleid, pedagogiek en coaching bij dezelfde persoon kunnen stellen.